FORELDREUNDERSØKINGA INNAN 30. APRIL

For to år sidan gjennomførte vi ei brukarundersøking/trivselsundersøking der De som foreldre/føresette fylte ut eit skjema som De fekk heim. Vi var veldig nøgd med tilbakemeldingane vi fekk då og har i samarbeid med skulemiljøutvalet (SMU) vald å gjennomføre ny undersøking i år.

Vi har vald å gjennomføre den elektroniske versjonen som er gjennom utdanningsdirektoratet. De får ein del spørsmål om skulekvardagen til borna Dykkar, samt at De også vil få spørsmål om SFO. De som har barn i SFO, svarar på dei spørsmåla.

De har fått heim ein konvolutt med brukarnamn for innlogging og tastar inn her for å gjennomføre undersøkinga innan 30.april:

http://80.239.56.101/ei/Login.aspx

De som har fleire barn, kan velje å svare for alle under eit brukarnamn, eller for alle barna ved å bruka dei ulike brukarnamna dersom det er ulik oppleving av skulekvardagen.

Vi håpar flest mogleg vil svare på foreldreundersøkinga!

På førehand takk!

HOVUDLUS

Vi har fått utbrot av hovudlus på skulen. Vi har i dag sendt heim brosjyre til heimane og ber om at De sjekkar borna Dykkar for hovudlus.

Presentasjon frå innskrivingsforeldremøte

Tysdag 19.mars hadde vi innskrivingsmøte for ny 1.klasse. 13 elevar er innskriven til hausten. Presentasjon frå møtet er lagt ut under fana info.

Vi ber om at heimane fyller ut innskrivingsskjema under fana skjema.

Førskuledag vert fredag 07.juni.

Innskrivingsmøte for foreldre/føresette til ny 1. klasse hausten 2013

Tysdag 19. mars vert det innskrivingsmøte for foreldre og føresette til barn som skal byrje i 1. klasse hausten 2013.

Foreldremøtet startar kl 1800 og vert på «Ringaskjæret». Brev er sendt heimane i dag.

Vi ber om at De fyller ut innskrivingsskjema her på heimesida!

Førskuledag vert i juni.

Vi gler oss til å møta Dykk!

Skuleruta for neste skuleår og årbok

Skuleruta for neste skuleår er klar. Du finn skuleruta for neste skuleår under fana «skulerute».

Skulestart hausten 2013 vert torsdag 15.august.

 

Årboka går i desse dagar i trykken. De vil innan kort tid motta tilbod om årbok. Vi har stor tru på at det blir ei flott bok for både elevar, foreldre og tilsette.

Skulebruksplanen på høyring

Komité for drift vedtok 22.01.13 samrøystes å leggje ut «Skulestruktur for Fjell kommune 2013-2030″ til høyring. For Bjorøy skule ligg det forslag om å byggje om og setje opp paviljongar frå 2014 for at skulen skal få ein kapasitet på inntil 150 elevar. Skulen skal på nytt vurderast i 2020 med tanke på vidare drift i høve utbygging og elevvekst. Det vert no seks veker med høyring og folkemøter om ny skulebruksplan. Sjølve planen finn du på www.fjell.kommune.no

Høyringsfristen er 05.mars.

Velkomen til Bjorøy skule si nye heimeside!

Velkommen til Bjorøy skule si nye heimeside! Håpar du vil like denne og vere innom her ofte! Her vil vi kome jamnleg med nyhende og diverse info. I margen til høgre vil du mellom anna finne linkar til nokre viktige sider og samarbeidspartnarar. Her finn du også siste nytt frå Fjell kommune. Kom gjerne med innspel og idear om betringar. Frå no av vil mykje av info til heimane gå via denne heimesida i tillegg til sms-varsling.