SMU

Skulemiljøutvalet (SMU) skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, foreldra, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.

Elevar og foreldre skal vere i fleirtal i utvalet. Utvalet skal gje råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å fatte bindande vedtak. Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet på skulen.

Alle grunnskular og vidaregåeade skular har plikt til å ha eit skulemiljøutval.

Møteplan hausten 2015:
26.08.1518.11.15

Møteplan  skuleåret 2014-2015:
03.12 201405.mars 2015,   13.04.201528.mai 2015

SMU jobbar for:

–– godt skulemiljø
–– godt fysisk miljø
–– godt psykososialt miljø
–– ordensreglement
–– trivselstiltak
–– brukarundersøkingar
–– be om tiltak dersom det er brot på opplæringslova eller forskrifter

Døme på saker som vert teken opp:

· Saker frå elevråd/elevmiljøet

· Informasjon frå rektor

· Tilstandsrapport skulemiljøet

· Trivselsprogrammet TL

· Inneklima (lys/temperatur/lyd/radon etc)

· Brukarundersøkingar elev/foreldre (oppfølging)

________________________________________________________________________________

Leiar i Skulemiljøutvalet (SMU) er Anita Bjørø Soriano.

Her kan du lese rettleiaren til Skulemiljøutvalet:

skolemiljoutvalg_bokmal