SFO

VELKOMMEN TIL BJORØY SFO

Adr. Bjorøy Skulefritidsordning

Bjorøyvegen 202

5177 Bjørøyhamn

SFO-Mobil: 91 88 82 16

SFO-leder kontor: 55 09 75 98

Skolens kontor: 55 09 75 80

SFO er først og fremst barnas fritidsarena. SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn fra 1. – 4. klasse. SFO har ikke pensum, men pedagogiske planer og noen faste aktiviteter, som for eksempel forming og gymsalaktiviteter.  Barna har rett til frie aktiviteter. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier gjennom lek. Det gir barna mulighet til vekst, utvikling og sosialisering.

Lek har en sentral plass i hverdagen på SFO. Lek gir barna venner, utfordringer, motgang, øving i å takle konflikter, glede, humor og mulighet til å bearbeide opplevelser og følelser.

Fordi vi vet at lek er svært viktig for barns utvikling, skal vi legge til rette for leketid hver dag. Vi ønsker å verne om leken da mye av barnas hverdag består i organiserte aktiviteter både på skolen og etter skoletid.

 

Voksenrollen

På SFO består voksenrollen i å være tilrettelegger for lek og aktiviteter. Vi er tilgjengelige voksne for barna som skal bidra til å skape et inkluderende miljø. Vi er støttende i leken der vi ser at vi behøver å være det.

Vi observerer og er bevisst på kommunikasjonen og samspillet mellom barna, mellom barn- voksen og mellom de voksne.

De fleste konflikter er barna i stand til å løse selv, men blir det vanskelig, er vi der for råd og veiledning.  Vi er bevisst vår rolle som rollemodeller for barna. Vi har klare grenser for hva som er akseptabel kommunikasjon og atferd.

Vi er omsorgsfulle og engasjerte voksne som er opptatt av å skape trygge og glade barn. Vi er opptatt av å bygge relasjoner til hvert enkelt barn og for oss er det viktig at alle føler at de blir sett.

Vi er støttende i selvstendighetstreningen som barna går gjennom. Barna skal bli i stand til å klare daglige utfordringer og må øve på å huske å skifte fra vått til tørt, holde orden på avtaler, huske å spise osv.  Det forventes mer av barna når de er kommet i skolealder og vi som voksne må la dem prøve og feile på veien.

Vi som jobber i SFO:

Camilla Ølnes, SFO-leder

Therese Lunde, Barne- og ungdomsarbeider

Nina Fimreite, Førskolelærer

Magnus Hallan, Barne- og ungdomsarbeider

Evelyn Hopland, Assistent

Wenche Nilsen, Assistent

 

I tillegg er vi lærebedrift og har lærlinger tilknyttet skole og SFO.

 

 

Åpningstider

Vi har åpent fra 07.00-16.30. (gjeldende fra 01.08.20)

 

Dagsrytme  

Kl. 07.00-08.15 SFO åpner
Kl. 08.15-08.25 Utetid
Skoletid  
Kl. 13.10-14.00 Utetid (fredag12.25-13.25)
Kl. 14.00 Måltid. (fredag 13.25)
Kl. 14.30 Lek og aktiviteter inne/ute
Kl. 15.30 De med redusert plass og ettermiddagsplass går hjem
Kl. 15.30-16.30 Lek og aktiviteter inne/ute
Kl. 16.30 SFO stenger

 

 

Plasstyper:

Plasstype oppholdstid pris
 

Hel plass (4,5 t)

 

07.00 – 16.30

 

2650,-

 

Redusert plass (3,5 t)

 

07.00 – 15.30

 

2060,-

 

Etter skoletid (2,5 t)

 

Til kl. 15.30

 

1500,-

 

Morgenplass (1,5 t)

 

Kl. 07.00 til skolestart

 

890,-

 

§8 Inntak

  • Alle elevar i 1. – 4. klasse er sikra plass etter søknad. Eleven har plassen til plassen vert sagt oppeller ut 4. klasse.
  • Leiar i skulefritidsordninga og einingsleiar administrerer plass i SFO.

Søknadsfrist for hovudinntaket i skulefritidsordninga er 15.april.

Eleven har plassen ut 4.klasse, eller til plassen blir oppsagt.

Dersom plassen til eit barn vert sagt opp eller endra i skuleåret, er det 1 månad skriftleg oppseiingstid, gjeldande frå den 15. i kvar månad.

Ved oppseiing eller endring av plass etter 15. april, må ein betale for SFO-plassen ut skuleåret.

Ved flytting frå kommunen gjeld oppseiingsreglane.

 

Søknadsskjema finner du HER

 

Søskenmoderasjon:

Barn nr. 2 i SFO                         30%

Barn nr. 3 i SFO                         50%

Det blir ikke gitt søskenmoderasjon i ferieukene.

 

Ferie-SFO

Plasstype Pris per uke
 

Ferie-SFO

 

895,-

Søknadsfristen for disse tilbudene er 4 uker før høst- og vinterferie og 15.april for sommer-SFO.

 

Planleggingsdager

Vi følger skoleruten til Fjell kommune.

 

Kommunikasjon

  • SMS 91 88 82 16

Gi alltid beskjed til en i personalet når barnet blir hentet.

Vi må ha skriftlig beskjed (SMS) om barnet skal gå hjem rett etter skolen eller det er andre endringer. Barnet kan ikke selv komme og si at de ikke skal på SFO. Oppnår vi ikke kontakt med de foresatte, blir barnet værende på SFO.

Vi må ha beskjed om hvem som skal hente (dersom det er andre enn foresatte) For å unngå at vi må svare på telefoner hele ettermiddagen er det ønskelig at slike beskjeder sendes på SMS eller gis muntlig ved levering eller henting.

Vi har en beskjedbok på SFO-basen hvor personalet skriver inn beskjeder som gjelder barna. Dersom barna skal gå til en bestemt tid, kan vi lage faste avtaler på dette.

 

Foreldresamarbeid

Foresatte kan til enhver tid be om samtale med SFO-leder eller andre ved SFO. Vi innkaller til møter og samtaler når vi ser det er behov. Send gjerne en mail om det er noe dere lurer på, eller om det er noe dere ønsker å ta opp eller formidle.

 

Månedsplaner

Det blir sendt ut månedsplan hver måned hvor man finner informasjon om aktiviteter på SFO. Månedsplanen blir også lagt ut på skolens hjemmesider.

Vi tar forbehold om endringer på planen. Vi har noen aktiviteter som går igjen på månedsplanen. Gymsalen blir flittig brukt med grupper og vi passer på at alle som vil, får være med i løpet av uken. Tiden på SFO er barnas og de velger mye selv hva de ønsker å gjøre av frie aktiviteter. Den frie leken har verdi i seg selv og den må vi verne om. Det skal også være rom for å kjede seg.

I SFO er alle planer og tilrettelagte aktiviteter basert på frivillighet og lek.

 

Lokaler

Vi holder til i egne lokaler ned mot parkeringsplassen. Etter skoletid, kler vi på oss i garderobene på skolen og har utetid. Når vi skal gå inn, skifter vi i skolegarderoben før vi tar skolesekken med oss og går til SFO. På SFO-basen har vi to garderober og vi fordeler barna etter klasser.

Vi ser på oss selv som heldige, som har en stor base kun til SFO. Vi ser at leken får mer plass. Barna er ivrige med å bygge egne rom i rommet ved hjelp av flyttbare hyller. De finner kroker og kriker hvor leken får blomstre. Vi har gulvplass, plass til roligere aktiviteter og kort vei opp i gymsalen som vi er så glad i. Barna setter stor pris på at ikke alt må ryddes helt bort og at de kan ta vare på ting de har bygget, til senere på dag eller til dagen etter. Det fysiske miljøet er med på å skape et inspirerende lekemiljø for barna etter en skoledag med undervisning. Her er fokuset barnas fritid og de er selv med på å fylle den med lystbetonte aktiviteter

 

Klær

Det er viktig å ha klær etter hvilket vær vi har. Barna ønsker som oftest å ha minst mulig yttertøy på, uansett vær, men for at de skal kunne leke og boltre seg ute i all slags vær, er det nødvendig å være ordentlig kledd. For at vi skal unngå å havne i diskusjoner angående klær hver dag, er det ønskelig at dere snakker med barna deres om hva som forventes av dem når det gjelder påkledning. Vi har utetid hver dag, uavhengig av vær, og for at denne tiden skal bli best mulig, er det viktig å være kledd etter været.

Det er ønskelig at dere ser over hva barna har av våte klær og byttetøy når dere henter. Alt av yttertøy skal tas med hjem hver fredag.  Barna må ha med ekstra skift. Det er viktig å merke alt tøy, slik at det finner veien tilbake til eieren. Vi oppmuntrer barna til å holde orden i hverdagen, og ansvaret for en ryddig garderobeplass ved dagens slutt kan gradvis overlates til dem etter hvert som de blir mer selvstendig. Se over at det ser greit ut ved henting.

 

Måltid

Vi spiser hver dag rundt kl. 14.00 (fredager 13.30) Barna har med seg matpakke til SFO-måltidet hver dag. Pass på at barna har nok mat til både skole og SFO. Det kan være lurt å ha to matbokser, da barna ikke alltid klarer å rasjonere maten selv. De barna som er på morgen-SFO kan ha med matpakke og spise frokost om de ikke har spist hjemme.

 

Husk å ha dette tilgjengelig hver dag på skole/SFO:

  • Innesko
  • Byttetøy
  • Regntøy/støvler
  • Navn i alle klær og sko og annet
  • Matpakke og drikkeflaske

 

Kontaktinformasjon

Adr. Bjorøy Skulefritidsordning

Bjorøyvegen 202

5177 Bjørøyhamn

SFO-Mobil: 91 88 82 16

SFO-leder kontor: 55 09 75 98

Skolens kontor: 55 09 75 80

E-post: camilla.olnes@oygarden.kommune.no