Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar på Bjorøy skule er Ida Hjorteset. Du treff helsesjukepleiar på skulen kvar måndag og onsdag.

Kontaktinformasjon: 

Telefonnummer: 902 58 985

Helsestasjon: 55 09 68 10

E-post: ida.hjorteset@oygarden.kommune.no 

Helsesjukepleiar sine faste oppgåver er:

Skulestartundersøking på helsestasjonen i løpet av 1. klasse (innkalling i posten).

2. klasse: vaksinering (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3. klasse: Vekt og høgd.

4. klasse: Undervisning om kosthald.

5. klasse: Undervisning om psykisk helse. Pubertetsundervisning for jenter.

6. klasse: MMR vaksine (meslingar, kusma og raude hundar). Pubertetsundervisning for gutar.

7. klasse: HPV vaksine. Undervisning om rusmidler.

Miljøretta inspeksjon.

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetenesta:

Samtalar og oppfølging med born og foreldre om t.d overvekt, kosthald, eteforstyrringar, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, åtferdsvanskar.

Syn/ hørsel undersøking på etterspørsel.

Grupper saman med samarbeidspartnarar.

Anna undervisning om helsetema i klassane.

Tverrfagleg samarbeid 

Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møter. Den kan også sørgje for tilvising vidare til m.a. fastlege, PP-tenesta, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan og hjelpe med å kontakte familievernkontoret.

Plan for skulehelsetenesta i Øygarden kommune:

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/familie/helsestasjon/skulehelsetenesta/