Skulehelsetenesta

 

Helsesjukepleiar er på skulen mandag og onsdag.

Ida Hjorteset  telefon: 90258985 e-post: ida.hjorteset@oygarden.kommune.no

 Helsesjukepleiar sine faste oppgåver: 

Skulestartundersøking ved 5 års alder                         

2. klasseundersøking med vaksine (alle får innkalling heim i posten).

6. klasse vaksinering.

7. klasse vaksinering ( HPV jenter),

7. klasse høgd/vekt og samtale

Miljøretta inspeksjon

Pubertetsundervisning

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetenesta;
Samtalar og oppfølging med born og foreldre om t.d overvekt, kosthald, spiseforstyrringar, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, atferdsvanskar.

Syn/ hørsel undersøking på etterspørsel

Grupper saman med samarbeidspartnarar 

Anna undervisning om helsetema i klassene

 

Tverrfagleg samarbeid

Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møter. Den kan også sørgje for tilvising vidare til m.a. fastlegePP-tenestaergoterapeutfysioterapeut, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan og hjelpe med å kontakte familievernkontoret.

Plan for skulehelsetenesta finn du her: Plan for skulehelsetenesta i Fjell

Helsesjukepleiar tilrår aktivitet og bevegelse. Les meir her: